2019-2020 оқу жылға арналған колледждегі тәрбие ісінің жоспары

Мақсаты:

Үздіксіз білім беру жүйесінде «рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру және тереңдету аясында қоғамдық сананы жаңғырту арқылы қазақ халқының, жалпы Қазақстан халқының рухани мұрасына ие, дені сау студентінің Қазақстан Республикасының азаматы және патриоты ретінде қадыптасуы, дамуы, өзін-өзі тануы және әлеуметтенуі үшін және  еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болу үшін  кәсіби білім мен дағдыларға ие болуға оңтайлы жағдайлар жасау.

Талаптар:

 1. Студенттерге азаматтық өзін-өзі анықтау және өзін-өзі тану үшін жағдай жасау, мәдени, адамгершілік дамуға қажеттіліктерді барынша қанағаттандыру
 2. Өз елінің, аймағының, колледжінің, айналасындағы адамдардың әл-ауқатына деген қамқорлықта көрінетін азаматтық-патриоттық қасиеттерді, әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыруға ықпал ету
 3. Оқу процессіне қатысушылардың физикалық және психикалық денсаулығын сақтау және нығайту үшін жағдайлар жасау, салауатты өмір салтын қадыптастыру қажеттілігін қалыптастыруға ықпал ету, қоғамға жат құбылыстарлың алдын алу, студенттер топтарында қолайлы әлеуметтік-психологиялық микроклиматты қолдау.
 4. Студенттердің мәдениеттері мен мінез-құлық этикасын көтеру, тұлғаның толеранттылық қасиеттерін дамытуға ықпал ету; студенттерді жалпыадамзаттық мәдениеттің, өз елінің мәдениетін көрсететін мәдени құндылықтар жүйесімен таныстыру.
 5. Студенттік өзін-өзі басқарудың әртүрлі формаларын қолдана отырып студенттердің ұйымдастырушылық қабілеттірін дамыту және жетелдіру, студенттердің өзін-өзі басқарудың аясын кеңейту, волонтерлік қозғалысын ұйымдастыру, облыстағы ЖКК жұмысын жандандыру.
 6. Болашақ мамандардың кәсіби деңгейін көтеруге ықпал ететін жалпы және кәсіби құзіреттіліктерді қалыптастыру мақсатында кәсіпорындармен, әлеуметтік серіктестіктермен тиімді өзара әрекеттесуді ұйымдастыру.
 7. Студенттердің корпоративті рухы мен адалдығын қалыптастыруға, колледжге және таңдаған мамандығына деген құрмет пен жауапкершілік сезімін тәрбиелеуге, контингентті сақтауға өз үлесін қосуға бағытталған колледж дәстүрлерін сақтау және дамыту.
 8. Ата-аналар мен мұғалімдердің өзара әрекетін күшейту

Жұмыстардың басым бағыттары:

 1. — Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу.
 2. — Рухани-адамгершілік, эстетикалық тәрбие.
 3. — Көпмәдениетті тұлғаны және толеранттықты қалыптастыру.
 4. — Интеллектуалды тәрбие, кәсіби бағдар.
 5. — Салауатты өмір салтын қалыптастыру.
 6. — Құқықтық тәрбиелеу.
 7. — Ата-аналармен жұмыс.

2019-2020 оқу жылына арналған

колледждегі іс-шаралар

ЖОСПАРЫ

Мероприятие курссрокиОтветственные Гражданско-патриотическое воспитаниедуховно-нравственное и эстетическое воспитаниеПоликультурная личность и толерантностьИнтеллектуальное воспитание и профессиональная направленностьЗОЖПравовое воспитаниеработа с родителями
1Торжественная линейка, посвященная Конституции РК. Классный час: «Я – патриот»»IсентябрьЗДВР, преподаватель НВП, Руководители групп·           ·           ·           ·           ·           ·           ·           
2Изучение личных дел студентов нового набора. Заполнение личных листков. Составление социального паспорта группы, колледжа.I- IVсентябрьЗДВР, руководители групп·           ·           ·           
3Организация работы по направлениям ОМД «Жiгер»I-IVсентябрьЗДВР, КСМ·           ·           ·           ·           ·           
4День ЗдоровьяI-IVсентябрьЗДВР, КСМ, преподаватели физвоспитания,·           ·           ·           
5Родительское собрание для студентов 1 курсаIсентябрьАдминистрация Руководители групп 1 курса·           ·           ·           ·           ·           ·           ·           
6Мероприятия ко Дню семьи, тематические классные часы: «Семья и семейные ценности»; «Семья – основа общества»; «Традиции моей семьи» и др. I-IVсентябрь Ответственные преподаватели Руководители групп·           ·           ·           ·           
7Цикл мероприятий, посвященных Дню языков народов РК. Конкурс сочинений «Тіл мәртебесі – ел мәртебесі»I-III сентябрьпреподаватели казахского языка·           ·           ·           ·           
8Инструктаж по изучению Правил внутреннего распорядка, Устава ШТК, Правил поведения в общественных местах, Положения о внешнем видеI- IVсентябрьРуководители групп·           ·           ·           
9Диагностика выявления фактов вымогательства, уровня гражданской и социальной активности молодежи, составление социального портрета студента с целью выявления склонности к межнациональным конфликтам IСентябрь, октябрьПсихолог, КСМ, Руководители групп ·           ·           ·           ·           
10Анализ занятости внеколледжной деятельности (занятость в кружках, клубах, спортивных секциях) I- IVсентябрьЗДВР, руководители групп ·           ·           ·           
11Посвящение в студентыIсентябрьКСМ, ЗДВР, ответственные преподаватели ·           ·           ·           
12Праздник «День труда», экскурсии на предприятия социальных партнеров, приглашение ветеранов трудаI-IV4 декада сентябряРуководители ЦМК·           ·           ·           
13Состояние здоровья студентов (анализ на основе медицинского осмотра), определение группы здоровья студентов и составление паспорта здоровья группыI- IIIсентябрьМедработник Руководители групп·           
14Мероприятия по адаптации студентов 1 курсаIСентябрь ОктябрьПсихолог, ЗДВР, руководители групп 1 курса ·           ·           ·           ·           ·           ·           ·           
15Характеристики семей обучающихся (данные о родителях, сфере их занятости, образовательном и социальном уровне и т.д.). Составление актов ЖБУI-IVСентябрь ОктябрьРуководители групп·           ·           
16Организация работы кружков при ЦМК, спортивных секцийI-IVоктябрьруководители ЦМК, ЗДВР·           ·           ·           
17Мини-сочинение «Мои первые впечатления о колледже».IоктябрьРуководители групп·           ·           ·           
18Праздничное поздравление ко Дню учителяI-IIIоктябрьОтветственные преподаватели·           
19Мероприятия ко Дню пожилого человека: - акция «Забота», - концерт в Доме престарелых п. ШаханI-IVоктябрьЗДВР, КСМ·           ·           
20Конкурс видеороликов «Террорға жол жоқ», Конкурс сочинений, посвященный профилактике религиозного экстремизмаI-III октябрьМРЦ, ЗДВР·           ·           ·           ·           
21Мероприятия ко Дню духовного согласия (25-летие): - организация встречи с представителями религиозных конфессий:  «Наша сила – в духовном единстве»; - встречи с представителями культурных центров; - тематические классные часы.I-III октябрьЗДВР, ответственные преподаватели, Руководители групп·           ·           ·           
22Конкурс «Новая волна»IоктябрьКСМ Руководители групп 1 курса·           ·           
23Неделя ЦМК ООДI-IIIоктябрьРуководитель ЦМК·           ·           
24Акция «День отказа от алкоголя»:I- IIIоктябрьРабочая группа КСМ·           ·           
25Празднования 55 - летие колледжаIIноябрьЗДВР, Рабочая группа КСМ·           ·           
25Круглый стол для руководителей групп и ведущих преподавателей 1 курса по созданию оптимальных условий адаптации нового набора IноябрьЗДВР, психолог, Руководители групп 1 курса, председатель СРГ ·           ·           ·           
26Мероприятия ко Дню национальной валюты.I-III ноябрьОтветственные преподаватели, руководители групп·           ·           ·           
27Организация и проведение «встречи без галстука» студентов с администрацией колледжаIноябрьКСМ·           ·           ·           ·           
28К международному Дню толерантности: - мероприятие: ««Через гуманизм и толерантность к духовному согласию» с приглашением представителей духовенства, - тематические классные часыIноябрьОтветственные преподаватели, руководители групп ·           ·           ·           
29Родительское собрание для актива родителей 1 курса с рекомендациями для успешной адаптации студентовIноябрьЗДВР, психолог, Руководители групп·           ·           ·           
30Неделя ЦМК социально-экономических дисциплинI-IIIНоябрьРуководитель ЦМК·           ·           ·           
31Акция к международному дню борьбы со СПИДомI- IIIноябрьРабочая группа КСМ·           ·           ·           
32Ко Дню 1 Президента: -литературно-музыкальная композиция: «Лидер нации», -классные часыI- IIIноябрьОтветственные преподаватели, руководители групп·           ·           ·           ·           
33Организация благотворительной помощи: Акция «Милосердие», «Новогодняя игрушка»I-IVОктябрь ДекабрьКСМ, Руководители групп·           
34К международному дню инвалида: - «Разные - равные» с приглашением детей-инвалидов; - классные часыI-IIIдекабрьКСМ, Клуб волонтеров, Руководители групп·           ·           ·           ·           
35Акция в международному Дню борьбы с коррупциейI- IIIдекабрьРабочая группа КСМ·           ··           ·           
Ко Дню Независимости: - Литературно-музыкальная композиция: «История Независимости. Казахстанский путь», - классные часыI- IIIдекабрьОтветственные преподаватели, руководители групп·           ·             ·           
36Организация и проведение Дня самоуправленияI-IIIфевральЗДВР,КСМ, Зав. отделениями·           ·           ·           ·           ·           
37Мероприятия к 30-й годовщине вывода советских воинов из Афганистана: круглый стол, классные часы: «Солдат войны не выбирает» с приглашением воинов-афганцев. Вручение приписных свидетельствI-III февральПреподаватель НВП, ответственные преподаватели·           ·           ·           
38МасленицаIII-IVмартПреподаватели ТПП·           ·           
39Неделя ЦМК ЗЧСI-IIIфевральРуководитель ЦМК·           ·           ·           
40Праздничное мероприятие к 8 МартаI-IIIМартОтветственные преподаватели·           
41Праздничное мероприятие к НаурызуI-IIIМартОтветственные преподаватели·           ·           
42Вручение дипломовI-IVмартОтветственные преподаватели·           
43Всемирный День здоровьяI- IIIапрельПреподаватели физвоспитания Руководители групп·           ·           
44Проведение Дня открытых дверейI-IIIапрель по отдельному плануОтветственный за профориентацию, руководители ЦМК·           ·           ·           ·           
45Неделя ЦМК технических дисциплинI-III апрельРуководитель ЦМК·           
46Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы и Дню защитника Отечества: - встречи с тружениками тыла, уроки памяти; - волонтерское - акция - смотр строя и песни «Мы все наследники Победы», «Бессмертный полк»;движение, акция «Ветеран» - проект «Один день в армии»; -участие в городских мероприятиях.I-IIIАпрель МайЗДВР, КСМ, преподаватель НВП, Ответственные преподаватели·           ·           ·           ·           ·           
47Участие в мероприятиях ко Дню единства народов РКI-III май ЗДВР, КСМ ·           ·           ·           
48Мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий: - участие в городском митинге; - классные часы; - экскурсии в музей КарлагI-IIIмайЗДВР Руководители групп·           ·           
49Конкурс "Лучшая группа года" по номинациямIмайЗДВР, КСМ руководитель СРГ·           ·           ·           ·           
50Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с курением»I- IIIмайРабочая группа КСМ·           ·           
51Организация летней занятости и летней трудовой практики I-IIIиюньЗДВР Руководители групп·           ·           ·           
52Мероприятия ко Дню государственных символов РКI-III июньЗДВР Руководители групп·           ·           
53Акция к международному Дню борьбы с наркоманиейI- IIIиюньРабочая группа КСМ·           ·           
54Конкурс «Лучший по профессии»III-IVЯнварь, майРуководители ЦМК, преподаватели спец. дисциплин·           ·           ·           

 

Жыл ағымында колледждегі іс-шаралар жоспары жеке жоспар бойынша өткізіледі.

 

Название мероприятияКурсОтветственные
1Тематические и организационные классные часы.
В тематические классные часы обязательно внести темы по следующим направлениям:
- профилактика религиозного экстремизма и терроризма;
- пропаганда и применение государственных символов;
- противодействие коррупции;
- переход казахского языка на латиницу;
- энергосбережение
- ЗОЖ;
- «Моя профессия – осознанный выбор»;
- толерантность, духовное согласие и единство.
I- IIIРуководитель СРГ, руководители групп
2Изучение правительственных документов и программ: послание Президента К-Ж Токаева народу от 2 сентября 2019,«Мәңгілік Ел», «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», «Нұрлы жол – путь в будущее», «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», «Манифест. Мир.21 век», «Туған жер», «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «100 новых лиц». I-IVЗДВР, руководители групп
3Индивидуальные встречи, беседы, консультацииI-III ЗДВР, психолог
4Выявление неблагополучных семей и проведение профилактических мероприятий I-IIЗДВР, психолог, МПС, Руководители групп
5Приглашение и вовлечение родителей в мероприятия, проводимые в колледжеI-III Руководители групп
6Индивидуальное обучение родителей основам психологии и физиологии подростков в целях создания комфортной средыI- IIIПсихолог
7Проведение цикла бесед с родителями в рамках правового всеобучаI-III ЗДВР, Юрист
8Проведение совместных мероприятий колледжа и в/ч 6505I-IIIПреподаватель НВП
9Проведение 55-летие колледжа
10Юбилейные даты великих людей КазахстанаI-IIIЗав. библиотекой
11Организация встреч с работниками правоохранительных органов, налоговой службы, городской службы занятости, инспекции по делам несовершеннолетнихI-IIIЗДВР, МПС
12Организация встреч с работниками правоохранительных органов, налоговой службы, городской службы занятости, инспекции по делам несовершеннолетнихI-IIIЗДВР, МПС
13Пропаганда государственных символовI-IVЗДВР
14Оформление книжных выставок по тематике мероприятийI-III Зав. библиотекой
15Беседы: «Что значит быть милосердным», «Мы живем среди людей», «Можно ли быть свободным без ответственности», «Мое отношение к религии», «Что такое порядочность» и др.I-III Руководители групп
16Посещение культурных объектов Карагандинской области: Казахский драматический театр им С. Сейфулина; Историко - культурный центр Первого Президента; Театр музыкальной комедииI-III КСМ, ЗДВР, Руководители групп
17Встречи с людьми своей профессии, политическими и общественными деятелями, писателями, почетными гражданами городаI-III ЗДВР руководители групп
18Индивидуальные беседы, встречи, консультации с психологом колледжа. Диагностика, организация психоэмоциональной разгрузки преподавателей и студентов. Беседы, тренинги, консультацииI-III Психолог колледжа
19Диагностика удовлетворенности студентов и родителей качеством воспитательного процесса, уровня воспитанности, выявление студентов, склонных к межнациональным конфликтамI-III Психолог
Руководители групп
20Функционирование службы «Почта доверия», «Телефон доверия»I-III ЗДВР
21Мероприятия по религиозному экстремизму, по предупреждению распространения экстремистских и террористических идей среди молодежи: лекции, тренинги, семинары, беседы, классные часыI-IVЗДВР, ответственный по профилактике религиозного экстремизма
22Библиотечные уроки (в ЦБС г. Шахтинска)I-IIIРуководитель СРГ
23Конкурсы - выставки тематических плакатов и фоторабот студентов;I-IIIЗДВР, руководители групп
24Участие в городских спортивных мероприятиях, соревнования между группами в колледже I-IIIПреподаватели физвоспитания
25Участие в городских субботниках и мероприятиях по благоустройству колледжаI-IIIРуководители групп
26Дежурство по колледжу, по кабинетамI-IIIРуководители групп

МРЦ:  эссе байқауы – біз есірткіге, сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз байқау  есірткіге қарсы үздік бейне үздік жоба байқауы сыбайлас жемқорлыққа қарсымыз